Házasságkötések

8.2011 onk rendelet anyakonyvi dijakrol

Kisapostag Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

8/2011. (III.28.) önkormányzati rendelete

a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól

Kisapostag Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, illetve az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. (At.) 25.§ (1). és a 15/A. § (2) bekezdései, valamint a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv. 2.§ (4) bekezdés alapján a családi események szolgáltatási díjairól az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Kisapostag Község közigazgatási területén történő házasságkötési, a bejegyzett élettársi kapcsolatok eljárásai és egyéb családi események társadalmi megünneplése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

2.§

A házasságkötésen, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi esemény társadalmi megünneplésén ingyenes alapszolgáltatás az anyakönyvvezető hivatalos közreműködése (jogszabályban rögzített hivatalos szöveg és eljárás).

3.§

Díjfizetési kötelezettség

  1. Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségén kívül történő anyakönyvi eseményekért a megrendelők az e rendeletben meghatározott díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.

  1. Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés.

4.§

A szolgáltatás díja

A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok eljárásai és egyéb családi események társadalmi megünneplésének szolgáltatási díjai:

Szolgáltatások Díj:

SZJ: 93.05.10.9.

Külső helyszínen történő házasságkötés 30.000 Ft+ÁFA

Az alábbi díjak akkor kerülnek felszámításra, ha az önkormányzat által biztosított helyszínen kerül megrendezésre a szertartás.

Zeneszolgáltatás 1.200 Ft

(lejátszó használata, esetleges pótlása, CD-k és Pendrive vásárlása)

Ünnepi szertartás szervezésének telefonköltsége 600 Ft

–     versmondó

  • fotós
  • élőzene (zongora)

Gyertya beszerzése, biztosítása 1.000 Ft

Pezsgő beszerzése, hűtése 1.800 Ft

Asztaldísz 2.400 Ft

Díszborító (az anyakönyvi kivonat ünnepélyes átadásához)   1.000 Ft

Szolgáltatási díj (kisegítő személyzet végzi a zenelejátszó     5.000 Ft

működtetését, hangosítását)

Terembérleti díj (Kultúrterem, ÖNO)

Kultúrterem           ÖNO

a.) ha mindkét megrendelő fél kisapostagi lakos             4.000 Ft 6.000 Ft

b.) ha csak az egyik megrendelő fél kisapostagi lakos 6.000 Ft 9.000 Ft

c.) ha egyik megrendelő fél sem kisapostagi lakos 8.000 Ft        12.000 Ft

Az árak tárgyi adómentesek és egy alkalmat tartalmaznak. A terembérleti díjak a Polgármesteri Hivatal bevételét képezik.

Virágcsokor, asztali dísz szolgáltatás

Anyakönyvi esemény Rendelés tárgya Összeg (Ft) ÁFÁ-val együtt

Házasságkötés asztali dísz 3.500 /nap

Névadó csokor 1.750 /édesanyánként

Állampolgársági eskü asztali dísz 2.500 /család

Kisegítők díjazása: 2.000 Ft nettó/esemény

Az anyakönyvi eseményeken közreműködő anyakönyvvezető díja

Házasságkötő termen kívül, külső helyszínen történő 15.000 Ft /esemény

közreműködés

Házasságkötő teremben, a hivatali munkaidőn kívül 10.000 Ft /nap

(szombat)

Házasságkötő teremben, hivatali munkaidőben                   ingyenes

Az anyakönyvvezető részére munkaidőben történő anyakönyvi események közreműködésénél külön díjazás nem jár

5. §

Jelen rendelet részét képezi az 1. sz. melléklet a szolgáltatási megállapodásról. A díjakat évente felül kell vizsgálni.

6. §

Záró rendelkezések

A rendelet 2011 április 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Schreiner Béla dr. Gentischer Ferenc

polgármester                                                                    jegyző

Záradék:

A rendelet 2011. 03. 28-án kihirdetésre került.

Kisapostag, 2011. 03. 28.

dr. Gentischer Ferenc

jegyző

  1. sz. melléklet

Kisapostag Község Polgármesteri Hivatal

2428 Kisapostag, Petőfi Sándor u. 63. Tel.: 06-25-506-580  Fax: 06-25-506-580

Kisapostag Polgármesteri Hivatala és

Név:       _______________________               Név: _________________________

Lakcím: ________________________             Lakcím: _______________________

szám alatti lakosok 2011. év ________________ hó ________nap ________ órakor tartandó házasságkötésére, bejegyzett élettársi kapcsolat ünnepélyes regisztrációjára, ill. egyéb családi események ünneplésére az alábbi megállapodást kötötték:

A megrendelők az alábbi szolgáltatásokat kérik:

SZJ: 93.05.10.9.

Díj:

Zeneszolgáltatás 1.200 Ft

(lejátszó használata, esetleges pótlása, CD-k és Pendrive vásárlása)

Ünnepi szertartás szervezésének telefonköltsége 600 Ft

–     versmondó

  • fotós
  • élőzene (zongora)

Gyertya beszerzése 1.000 Ft

Pezsgő beszerzése, hűtése 1.800 Ft Asztaldísz 2.400 Ft

Díszborító (az anyakönyvi kivonat ünnepélyes átadásához) 1.000 Ft

Szolgáltatási díj (kisegítő személyzet végzi a zenelejátszó            5.000 Ft

működtetését, hangosítását)

Összesen: ________________.- Ft

azaz ___________________________________________ forint, mely az általános forgalmi adót tartalmazza.

Kisapostag, 2011. _______________

__________________                                                      __________________

Megrendelő                                                                    Anyakönyvvezető